Foreldrerettleiing

Foreldrerettleiing tek sikte på å støtte foreldra i å meistre si rolle og samspel med barnet. 

I samarbeid med de som foreldre finn vi ut kva tilbod som er best egna for dykkar situasjon. Foreldrerettleiing kan vere aktuelt i alle aldersgrupper og i ei rekke situasjoner.

Tenesta er gratis.

Døme på situasjonar der foreldrettleiing kan vere til hjelp er:

  • Barn med utfordrande åtferd eller skeivutvikling
  • Problem med tilknyting, samspel eller kommunikasjon mellom foreldre og barn
  • Utfordringar i barnehage eller skule
  • Konfliktar mellom dei vaksne

Vi gir tilbod om foreldrerettleiing basert på COS (Circle of Security).

Foreldrerettleiing kan gjennomførast individuelt eller i gruppe.

For meir informasjon, kontakt Volda helsestasjon på telefon 70 05 88 20.

Volda: Foreldrerettleiing

KVA KAN VI HJELPE DEG MED?
Kva er COS og kva passar det til?

Klikk for stort bileteTryggleikssirkelenCOS er ei forkorting for "Circle of Security". På norsk kan vi kalle det for "tryggleikssirkelen". Dette er eit vegkart for å forstå barnet sine kjensler og behov. Ved introduksjon av tryggleikssirkelen vert foreldra presentert for «hendene», som illustrerer foreldra. Hendene skal vere den trygge basen som gir barna tryggleik til å utforske og oppdage verden.

Målet med COS er å hjelpe barnet til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkare rusta til å møte utfordringar seinare i livet. COS vil også vere med å bidra til eit godt samspel mellom foreldre og barn.

Foreldrerettleiing ved hjelp av COS er for foreldre med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 8 møter, 2 timer kvar gong. Det er berre foreldra som deltek.

Videoen under, på engelsk, tek for seg grunnprinnsipa i COS: