Foreldrerettleiing

Foreldrerettleiing tek sikte på å støtte foreldra i å meistre si rolle og samspel med barnet. 

I samarbeid med de som foreldre finn vi ut kva tilbod som er best egna for dykkar situasjon. Foreldrerettleiing kan vere aktuelt i alle aldersgrupper og i ei rekke situasjoner.

Tenesta er gratis.

Døme på situasjonar der foreldrettleiing kan vere til hjelp er:

  • Barn med utfordrande åtferd eller skeivutvikling
  • Problem med tilknyting, samspel eller kommunikasjon mellom foreldre og barn
  • Utfordringar i barnehage eller skule
  • Konfliktar mellom dei vaksne

Vi gir tilbod om foreldrerettleiing basert på COS (Circle of Security).

Foreldrerettleiing kan gjennomførast individuelt eller i gruppe.

For meir informasjon, kontakt Volda helsestasjon på telefon 70 05 88 20.

KVA KAN VI HJELPE DEG MED?
Kva er COS og kva passar det til?

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bileteTryggleikssirkelenCOS er ei forkorting for "Circle of Security". På norsk kan vi kalle det for "tryggleikssirkelen". Dette er eit vegkart for å forstå barnet sine kjensler og behov. Ved introduksjon av tryggleikssirkelen vert foreldra presentert for «hendene», som illustrerer foreldra. Hendene skal vere den trygge basen som gir barna tryggleik til å utforske og oppdage verden.

Målet med COS er å hjelpe barnet til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkare rusta til å møte utfordringar seinare i livet. COS vil også vere med å bidra til eit godt samspel mellom foreldre og barn.

Foreldrerettleiing ved hjelp av COS er for foreldre med barn mellom 0-12 år. Kurset går over 8 møter, 2 timer kvar gong. Det er berre foreldra som deltek.

Videoen under, på engelsk, tek for seg grunnprinnsipa i COS: