Brukarstøtte

Brukarstøtte

Brukarstøtte - Klikk for stort bilete

Tenesta vert levert frå kontorlokala våre på Dragsund, og omfattar mottak, registrering og løysing av melde saker frå kommunane i samarbeidet. Det er for tida 11 tilsette som rullerer på å bemanne brukarstøttefunksjonen til Søre Sunnmøre IKT. Frå kontora våre har vi fjernstyring av alle kommunale PCar, men vi stiller sjølvsagt opp ute i kommunane dersom det er saker som krev det.

Målet er å sikre rask tilgang til hjelp i feilsituasjonar og naudsynt støtte for å utnytte dataløysingane, samt å utnytte IKT-ressursane på ein best mogleg måte. Som ledd i dette er det oppretta fleire kontaktpunkt mot IKT-brukarstøtte for dei tilsette i kommunane:

Korleis endrar eg passord?

Som brukar av SSIKT sitt datanettverk kan du få nytt passord dersom du har gløymt det, og eventuelt låse opp kontoen din ved å sende ein SMS. For at du skal kunne nytte tenesten må mobilnummeret ditt vere registrert saman med brukarnamnet ditt i våre system.

Slik gjer du:

Bestille nytt passord / Låse opp kontoen Send SMS til 480 40 555 med kodeord PASSORD etterfølgt av brukarnamnet ditt.
Døme: «PASSORD brukarnamn»

Ved feilmeldingar Send SMS til 480 40 555 med kodeord SJEKK etterfølgt av brukarnamnet ditt.
Døme: «SJEKK brukarnamn»

Eit passord må innehalde:

 1. Minst 10 teikn.
 2. Minst ein liten bokstav (a-z)
 3. Minst ein stor bokstav (A-Z)
 4. Minst eit tal (0-9)
 5. Ev. eit av desse teikna (non-alphabetic characters): ~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } | \ [ ] : ; " ' < > ? / , . (Du kan bruke spesielle nasjonalteikn, som Æ Ø Å æ ø å ñ é og så vidare). Du kan ikkje bruke ditt namn, etternamn eller brukarnamn i passordet. Systemet hugsar siste 4 passord som du brukte.

Passordreglar:

Passordet ditt er personleg og du er sjølv ansvarleg for at du ikkje deler passordet ditt med andre. Om du delar passord eller lagrar det ein stad der andre kan sjå det kan dei meisbruke informasjon om deg og din identitet.

Passordet må fornyast etter 12 månader. Du vil få ei påminning om bytte av passord 14 dagar før det går ut. Du kan gjerne endre passord før fristen dersom du ynskjer det.

Om du er tilkopla det kommunale nettverket med pc/tynnklient, kan du endre passord ved å trykke ned tastane CTRL + ALT + DELETE samstundes og velje «Endre et passord».

Heimekontor

For å nytte heimekontorløysing frå Søre Sunnmøre IKT må du vere registrert i vår heimekontorløysing. 

Opne ein nettlesar og gå til adressa app.ssikt.no. Logg på med ditt kommunale brukarnamn og passord. Tast inn kode du mottek via SMS eller kode generert via app på telefonen din.

Om du ikkje allereie har Citrix installert på maskina du sit på vil du få opp beskjed om å installere. Følg instruksane for installasjon. Citrix er allereie installert på alle kommunale PCar.

Du vil no få opp dei tenestene/programma du har tilgang til via heimekontorløysinga.

Korleis kan eg få tilsendt kode til heimekontor?

Du kan bruke appen SecurEnvoy Soft Token i stadet for å motta koder på SMS.

Slik installerer og aktiverer du appen:

 1. Opne AppStore, Google Play Butikk, eller Windows Store, søk opp og last ned SecurEnvoy Soft Token.
 2. Når du er logget inn på PC-en på arbeidsplassen din går du hit for å aktivere appen. https://autentisering.ssikt.no/secenrol/ (Same brukarnamn/passord som du nyttar på maskina)
 3. Skriv inn koden du har på SMS, klikk Login
 4. Velg Setup My Soft Token App
 5. Start SecurEnvoy på din telefon. Klikk Add, klikk Scan QRCode.
 6. Gå tilbake til punkt 5. Scan QR-koda med din telefon. Skriv inn koda frå din mobil som vist under i feltet:
  Step 4 > Enter the displayed Code:

Du kan nå benytte App’en i staden for SMS.

Gjestenett

Søre Sunnmøre IKT leverer gjestenett til alle dei sju kommunane i samarbeidet.

Gjestenettet «SSIKT-Gjest» er eit ope nett tilgjengelig for besøkande /gjestar i kommunane. Du må ikkje logge på med brukarnamn og passord for å få tilgang til gjestenett. Etter at ein har kopla til får ein opp ei side med vilkår for bruk av nettet. Etter å ha lese vilkåra og trykt på "Eg godtek", får ein tilgang til internett.

Merk! Ein må bla til botnen av teksten med vilkår før knappen "Eg godtek" vert aktiv og kan trykkast på.

Webmail

Du kan nå din kommunale e-post frå ein weblesar ved å gå til adressa https://post.ssikt.no og logg på med ditt kommunale brukarnamn og passord. Du treng ikkje å vere tilknytt kommunalt nettverk og kan nytte nettlesar på ulik type einingar nettbrett/PC/mobil.