Søre Sunnmøre IKT legg til rette for sikre og effektive digitale tenester for 14 500 tilsette og grunnskuleelevar.

Brukarstøtte

SSIKT si brukarstøtte skal gi rask tilgang til hjelp i feilsituasjonar og vere naudsynt støtte for å utnytte dataløysingane. 
Brukarstøtte kan nåast på telefon kvardagar frå kl. 08.00-16.00 og sjølvbetjeningsportal og e-post kan nyttast til å melde inn saker heile døgnet. 

 

Telefon: 900 80 764

Sjølvbeteningsportal 

E-post: support@ssikt.no 

 

Infrastruktur 

Alle infrastrukturtenestene til SSIKT er bygd opp redundante for å kunne levere tenester med oppetid sjølv om det blir utfall i delar av infrastrukturen og for å ha moglegheit til å drive med naudsynt oppgradering og endring utan at tenestene går ned for brukarane. 

 

PC

Applikasjonsdrift 

SSIKT har eige datasenter der vi drifta serverar som leverer applikasjonar til brukarane i kommunane. Dei aller fleste tenestene er leverte frå ei virtualisert plattform.  

I datasenteret driftar vi applikasjonar som til dømes:

⇒ Elektronisk pasientjournal for helse- og omsorgssektoren

⇒ Sak og arkiv

⇒ Tekniske tenester

 

Sikkerheit

Nettverket vert overvaka døgnet rundt, både med tanke på oppetid og feilretting, i tillegg til å verne mot uønskte hendingar eller tryggleiksbrot. All trafikk til og frå vårt nettverk passerar våre Checkpoint brannmurklynger i datasenteret på Hareid, som inspiserer trafikken og vernar våre brukarar og tenester mot åtak med den beste teknologien som er tilgjengeleg i marknaden i dag.

 

Tenesteutvikling

SSIKT bidreg aktivt til digital utvikling for dei ulike tenestene som kommunane tilbyr til sine innbyggarar. 

 

Prosjekt

I interkommunale fellesprosjekt for IKT og digitalisering har SSIKT prosjektleiarar som har erfaring frå komplekse IKT-prosjekt.