Personvernombod

Personvernombod

Eit personvernombod skal gi råd om korleis den behandlingsansvarlege på best mogleg måte kan ivareta personverninteressene. Søre Sunnmøre IKT pliktar å ha eit personvernombod sidan organisasjonen er eit interkommunalt selskap (offentleg verksemd).

Personvernombodet skal:

 • På rett måte og til rett tid involverast av behandlingsansvarleg i alle spørsmål som gjeld personvern.
 • Rapportere til høgste leiarnivå.
 • Ha nødvendige ressursar til råde, ha tilgang til personopplysningar og behandlingsaktivitetar.
 • Moglegheiter for å oppretthalde djupnekunnskap.
 • Overhalde teieplikta.

Personvernombod skal ikkje:

 • Ta i mot instruksjon i utføringa av oppgåvene.
 • Straffast eller verte sagt opp som fylgje av utføring av rolla som personvernombod.

Ansvar og oppgåver:

 • Vere kontaktperson for innbyggerane i alle typar personvernspørsmål.
 • Gje råd og rettleiing til behandlingsansvarleg og tilsette om personvern.
 • Gje råd om vurderingar av personvernkonsekvensar og kontrollere gjennomføring av denne.
 • Kontrollere at retningsliner og rutinar innan personvernområdet vert fylgd opp internt og vert haldne.
 • Kontrollere det haldningsskapande arbeidet og revisjon.
 • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktperson for tilsynsmynde.

Personvernombod i Søre Sunnmøre IKT:

Kathrine Husø Johansen
e-post: personvern@ssikt.no