Informasjon om koronaviruset

Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet Her finn du løpande oppdatert informasjon om korleis tiltak i samband med koronaviruset påverker drifta ved våre helsestasjonar, og kva konsekvensar dette får for deg som brukar av våre tenester. Du vil også finne lenker til kvalitetssikra informasjon om viruset, og korleis ein kan hindre smitte.

For lokal informasjon om koronaviruset og status der du bur, sjå heimesida til din kommune:
Hareid  -  Herøy  -  Sande  -  Ulstein  -  Vanylven  -  Volda  -  Ørsta

Foreldre og barn skal vere friske når dei møter på helsestasjonen

Både foreldre og barn skal vere friske når dei møter på helsestasjonen. Vi presiserer at dette også gjeld lette luftvegssymptom, som sår hals, hoste og rennande nase - sjølv om du elles kjenner deg frisk og ikkje har feber!

Har du eller barnet symptom på sjukdom skal du snarast mogleg ta kontakt med oss for å avlyse timen.


Smitteverntiltak ved helsestasjonane

På grunn av koronaviruset er det sett i verk ytterlegare smitteverntiltak ved alle helsestasjonane. Dette inneber at:

 • Opningstider kan reduserast og enkelte timar avlysast, flyttast eller gjennomførast via telefon eller video for å unngå trengsel på venteromma og frigjere personell til andre oppgåver.
 • Helsestasjonen kan bli flytta til midlertidige lokale, for å gjere plass til andre tenester.
 • Leiker er fjerna frå venteromma. Ta med leiker til eige barn ved behov.
 • Alle overflater, dørhandtak m.v. desinfiserast mellom konsultasjonar.
 • Vi ber om at færrast mogleg følgjer barnet til time på helsestasjonen. Søsken skal ikkje vere med.
 • Partner eller andre skal ikkje vere med til svangerskapskonsultasjon på helsestasjonen.

Alle gruppekonsultasjonar, kurs, samlingar og drop-in ordningar i regi av helsestasjonane er avlyste inntil vidare. Dette gjeld:

 • Alle gruppekonsultasjonar i helsestasjonsprogrammet
 • Barselgrupper i regi av helsestasjonen
 • Foreldrekurs og rettleiing som foregår i grupper, t.d. fødsels- og foreldreførebuande kurs, COS-kurs og babymassasje
 • Bassengtrening for gravide

Vi minnar om at appen Helseoversikt (iOS / Android) inneheld gratis digitale videokurs, filmsnuttar og verktøy for gravide og småbarnsforeldre. Desse erstattar ikkje fysiske kurs fullt ut, men er eit godt alternativ i denne perioden.

Fleire av kommunane tek no i bruk videokonsultasjonar. Dersom det er aktuelt å nytte videokonsultasjon vil du bli kontakta av helsepersonell.

 

Skal eg møte til timen min som planlagd?

Timar kan bli flytta i samband med reduserte opningstider eller omprioritering av personell, og avtaler som ikkje er høgst nødvendige kan bli avlyst. Dersom din time flyttast eller avlysast vil du få beskjed frå oss. Høyrar du ikkje noko frå oss vil din time gå som normalt.

 

Slik påverkar koronaviruset drifta ved din helsestasjon

Koronavirus

Endra opningstider i samband med koronaviruset:
Hareid

Hareid helsestasjon er midlertidig flytta til Hareid barnehage. Adressa er: Reina 2, 6060 Hareid.

Ansatte på helsestasjonen kan kontaktast på tlf. 95461323 (leiande helsesjukepleiar Ann Elin Skeide) eller 95472968 (helsesjukepleiar Hanne Voksøy). Tysdag og torsdag treff du oss også på tlf. 70037750 mellom kl. 9-15.

 • Opningstid er tysdag og torsdag kl 9-15 for avtalte besøk.
 • Ingen drop-in teneste, alt må avtalast på førehand.
 • Ingen søsken får vere med, og alle som kjem på helsestasjonen må vere friske.
 • Ingen heimebesøk.
 • Mandag, onsdag, fredag kan helsesjukepleiar nåast på telefon.

Tenesta går på minimumsnivå og prioriterer alle som skal ha vaksiner 0-15 mnd, nyfødde, 6 vekerskontroll med lege, samt følger opp born med spesielle behov.

Jordmortenesta er frå ons. 25 mars også flytta til Hareid barnehage, og vil vere tilstades kvar onsdag. Alle gravide vert kontakta av jordmor for avtalar. Jordmor kan kontaktast på tlf. 94842165

Helsesjukepleiar på skulane vil ha heimekontor, men vil også verte omdisponert i kommuna ved behov, og kan derfor verte utilgjengelig i periodar.

 • Hareid ungdomsskule: Siri Berntsen, tlf. 95467841
 • Hareid og Brandal skule: Wenche Relling, tlf. 47507791
 • Hjørungavåg og Bigset skule: Vibeke Brune Slettebakk, tlf. 48208672

Helsestasjon for ungdom vert stengt denne perioden.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Herøy

Helsestasjonen avlyser dei fleste kontrollane og stenger for drop-in. Vi ber om at dei som har avtale så langt råd er kjem utan at søsken er med.

De kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 70081450 / 94167708. Takk for at de hjelper oss i dugnaden mot smittespreiing.

Kontaktpersonar frå skulehelsetenesta

 • Blåhaugen skule: Maria Fjørtoft, tlf. 90158044
 • Borga skule: Kari-Janne Ljones Kulø, tlf. 94167708
 • Einedalen skule: Katrin Kvalsund Leine, tlf. 94167880
 • Herøy VGS: Kari-Mette Runde Eide, tlf. 48865474
 • Leikanger skule: Janita Westbø Remøy, tlf. 41693740
 • Moltu skule: Maria Fjørtoft, tlf. 90158044
 • Møre barne- og ungdomsskule: Katrin Kvalsund Leine, tlf. 94167880
 • Nerlandsøy skule: Janne Skeide Eikrem, tlf. 99210023
 • Stokksund barne- og ungdomsskule: Kari-Janne Ljones Kulø, tlf. 94167708
 • Ytre Herøy ungdomsskule: Kari-Mette Runde Eide, tlf. 48865474

Om de ikkje får kontakt på oppsett telefonnummer så ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kari-Janne Ljones Kulø, tlf. 94167708.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Sande

Helsestasjonen har midlertidig flytta til Sande rådhus, i dei gamle NAV-lokala. Nytt inngangen på baksida av bygget.

Vi tek vekk ein del avtalar. Det er berre nyfødte, konsultasjoner med vaksiner (fram til 15 mnd) og svangerskap som vert prioritert. Avtalar som utgår får beskjed i god tid!

Helsestasjonen er stengt for drop in/HFU. Berre dei med avtalar er velkomne.

Vi fjerner dei fleste leiker frå venterommet og ynskjer helst at du tek med sjølv. Ikkje ta med sysken/born som ikkje har avtale. Partner går bra dersom hen er frisk.

Vi har redusert bemanning og jobbar noko heimafrå, men nåast på telefon og SMS vekedagar mellom kl. 9 - 15. Telefon 70026760 / 95780720.

Avlys timen din dersom du ikkje er frisk!

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Ulstein

Helsestasjonen er stengd onsdag og fredag. Åpningstid er måndag, tysdag og torsdag kl. 09.00-14.00 for dei som har timeavtale.

Heimebesøk til nyfødde avlysast, og det blir gitt tilbod om time ved helsestasjonen i staden. Søsken kan ikkje vere med. Ved behov for ekstra oppfølging ift. vekt vil du få låne vekt av helsestasjonen.

Har du behov for å kome i kontakt med helsestasjonen, ring på telefon 70017880 eller send ein e-post til ulstein.helsestasjon@ulstein.kommune.no

Helsestasjon for ungdom er stengt inntil vidare. Ta gjerne kontakt med oss på telefon dersom du har behov for å prate eller treng resept på prevensjon:

Vi er omdisponerte til andre oppgåver delar av arbeidstida, men svarar så snart vi kan.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Vanylven

Helsestasjon- og jordmortenesta tek kun nødvendige konsultasjonar av gravide og born som skal ha vaksiner etter programmet, eller med spesiell oppfølging. Dei det gjeld vil få innkalling på sms eller telefon.

Våre opningstider er som vanleg, men personalet kan vere i teneste andre stadar i helse og omsorg. Difor er det legesenteret som svarar eller set over telefonen til oss. Telefon 70030100.

Er du ungdom og har spørsmål om prevensjon, kjønnssjukdomar eller graviditet? Send ein SMS til helsesjukepleiar Agnethe Fagerhol Sandvik, tlf. 90793133, for å avtale time.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Volda

For å unngå koronasmitte kan helsestasjonen frå mandag 16. mars kun prioritere svangerskapskontrollar, time og oppfølging av alle nyfødde og timar til vaksinasjon av småbarn 0-15 mnd.

Vi ber om syskjen ikkje vert med til oppsette avtaler på helsestasjonen!

Volda helsestasjon må vidare legge ned all verksemd knytta til reisevaksinering og helsestasjon for ungdom og studentar. Ungdom og studentar som oppheld seg i Volda, kan ta kontakt med helsestasjonen om ein har spørsmål, telefon 70058820.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Ørsta

Ørsta Helsestasjon skal ha redusert drift og opningstid pga. smitterisiko, men held ope kvar dag kl 9-14 for avtalte konsultasjonar.

Helsestasjonen skal prioritere svangerskapskontrollar, konsultasjonar med vaksiner for barn 0-15 mnd, 6 vekers legeundersøking, samt nyfødde og barn med spesielle behov. Det blir ikkje heimebesøk til nyfødde, men ein får tilbod om konsultasjon på helsestasjonen istaden. Alle andre kontrollar blir avbestilte.

 • Søsken skal ikkje følge med til helsestasjonen, og møt berre ein forelder så langt som råd.
 • Det blir ikkje høve til drop-in utan avtale på førehand.
 • Det blir ingen tilbod om utanlandsvaksinering i tida framover, på ubestemt tid.
 • Helsestasjon for ungdom, i samarbeid med Volda helsestasjon, er stengt inntil vidare.

Både jordmor og helsesjukepleiar blir å treffe på telefon, så ta kontakt om du lurer på noko, enten det gjeld spørsmål om gravide, barn 0-5 år eller barn/unge i skulehelsetenesta.

Helsestasjonen sitt telefonnummer er: 94167848

Dersom du er elev, føresett eller lærar som treng å komme i kontakt med helsesjukepleiar som til vanleg er på din skule kan du ringe oss:

 • Vikemarka skule: Sanna Driveklepp, tlf. 48005974
 • Sæbø skule: Sanna Driveklepp, tlf. 48005974
 • Hovden skule: Randi Erdal, tlf. 90771540
 • Åmås friskule: Randi Erdal, tlf. 90771540
 • Velle skule: Synnøve Hareide, tlf. 90259712
 • Dalane skule: Synnøve Hareide, tlf. 90259712
 • Vartdal skule: Johanne Øvregaard, tlf. 97521941
 • Ørsta ungdomsskule: Monica W. Matinda, tlf. 91535546
 • Ørsta vidaregåande skule: Randi Erdal, tlf. 90771540 og Sanna Driveklepp, tlf. 48005974

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

 

Skulehelsetenesta

Alle skular i Noreg er no stengde. Så lenge stenginga held fram vil helsesjukepleiar ikkje vere tilgjengeleg ved skulane. Dei tilsette i skulehelsetenesta vil i denne perioda følje opp enkeltelevar via telefon der det er aktuelt. Har du behov for å kome i kontakt med helsesjukepleiar frå skulehelsetenesta kan du ta kontakt på telefon, enten til helsestasjonen i din kommune eller direkte med din helsesjukepleiar.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er inntil vidare stengd for drop-in besøk i alle kommunar. Dette av omsyn til smittevern. Har du behov for fornying av resept på prevensjon utskriven av oss eller samtale med helsesjukepleiar på HFU, ta kontakt på telefon.

 

Her finn du informasjon om koronaviruset

Dersom du har generelle spørsmål om viruset kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015. Du finn også kvalitetssikra informasjon om viruset på nettsidene til Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.

Råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide

​Korleis førebygge smitte

Informasjon til fødande frå Helse Møre og Romsdal HF