Informasjon om koronaviruset

Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet Her finn du løpande oppdatert informasjon om korleis tiltak i samband med koronaviruset påverker drifta ved våre helsestasjonar, og kva konsekvensar dette får for deg som brukar av våre tenester. Du vil også finne lenker til kvalitetssikra informasjon om viruset, og korleis ein kan hindre smitte.

Foreldre og barn skal vere friske når dei møter på helsestasjonen

Både foreldre og barn skal vere friske når dei møter på helsestasjonen. Vi presiserer at dette også gjeld nyleg oppståtte, lette luftvegssymptom, som sår hals, hoste og rennande nase - sjølv om du elles kjenner deg frisk og ikkje har feber!

Har du eller barnet symptom på sjukdom, eller er i karantene, skal du snarast mogleg ta kontakt med oss for å avlyse timen.

Barn med restsymptom som kan knytas til en gjennomgått infeksjon, og som ikkje er oppstått nyleg eller er aukande, kan komme til helsestasjonen når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet.


Smitteverntiltak ved helsestasjonane

På grunn av koronaviruset er det sett i verk forsterka smitteverntiltak ved alle helsestasjonane. Dette inneber at:

 • Opningstider kan endrast og enkelte timar flyttast eller gjennomførast via telefon eller video.
 • Helsestasjonen kan bli flytta til mellombelse lokale.
 • Du skal berre møte fysisk på helsestasjonen dersom du har timeavtale. Kontakt oss på telefon, SMS/app eller e-post for generelle spørsmål.
 • Leiker er fjerna frå venteromma. Ta med leiker til eige barn ved behov.
 • Du skal utføre handdesinfeksjon eller handvask når du kjem inn på helsestasjonen, og når du forlet den. Dette gjeld også barn frå omlag eit års alder. Utstyr er tilgjengeleg ved inngangen.
 • Du må halde minimum 1 meter avstand til tilsette og andre besøkande når du er på helsestasjonen.
 • Vi ber om at færrast mogleg følgjer barnet til time på helsestasjonen. Søsken skal ikkje vere med.
 • Alle overflater, dørhandtak, utstyr m.v. desinfiserast mellom konsultasjonar.

Kurs og grupper i regi av helsestasjonen kan no gjennomførast, men med avgrensingar på gruppestorleik og minimum ein meters avstand mellom deltakarar.

Vi minnar om at appen Helseoversikt (iOS / Android) inneheld gratis digitale videokurs, filmsnuttar og verktøy for gravide og småbarnsforeldre.

 

Skal eg møte til timen min som planlagd?

Timar kan bli flytta i samband med endra opningstider eller andre smitteverntiltak. Dersom din time flyttast vil du få beskjed frå oss. Høyrar du ikkje noko frå oss vil din time gå som normalt.

 

Slik påverkar koronaviruset drifta ved din helsestasjon

Koronavirus

Endra opningstider i samband med koronaviruset:
Hareid

Hareid helsestasjon er no komne inn i nye lokalar, i Teigevegen 55. Her skal vi halde til til vi flyttar inn i helsehuset. Telefonnummer er 70037750. Hugs at du kan endre, avbestille eller bestille ny time via SMS eller app.

Mellombelse lokalar for Hareid helsestasjon - Klikk for stort bilete  

Tenesta går no som normalt, med smitteverntiltak:

 • Ingen drop-in teneste, alt må avtalast på førehand. 
 • Det bør ikkje takast med søsken på konsultasjonar. Unntak er om foreldre ikkje kan kome utan å ta med søsken, og dei må være friske.
 • Heimebesøk vert utført av jordmor og helsesjukepleiar.
 • Tilbod om grupper og kurs er redusert inntil vidare, grunna mangel på eigna lokaler.
 • Alle får no time til barnekontroll etter gjeldande retningslinjer.
 • Gravide kan ta med seg partner på svangerskapskontrollane.

Helsesjukepleiarane i skulehelsetenesta er tilstades på skulen som normalt, og kan også kontaktast på mobiltelefon:

 • Hareid ungdomsskule: Siri Berntsen, tlf. 95467841
 • Hareid og Brandal skule: Wenche Relling, tlf. 47507791
 • Hjørungavåg og Bigset skule: Vibeke Brune Slettebakk, tlf. 48208672

Helsestasjon for ungdom ope måndagar frå kl 14.30 – 16.30. Det er drop-in, timebestilling er ikkje naudsynt.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Herøy

Helsestasjonen opnar no for alle konsultasjonar, også dei utan vaksinering. Vi vil ha låst ytterdør og møter deg der når du har time. Alle som kjem til helsestasjonen skal vere friske og utan symptom på luftvegsinfeksjon. Vi ønsker helst at barnet kjem med berre ein forelder, utan søsken med. De kjem rett inn på kontoret til helsesjukepleiar eller jordmor.

De kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 70081450 / 94167708. Hugs at du kan endre, avbestille eller bestille ny time via SMS eller app.

Kontaktpersonar frå skulehelsetenesta

 • Blåhaugen skule: Åse Marie Remøy, tlf. 48050792
 • Borga skule: Åse Marie Remøy, tlf. 48050792
 • Einedalen skule: Katrin Kvalsund Leine, tlf. 94167880
 • Herøy VGS: Kari-Mette Runde Eide, tlf. 48865474
 • Leikanger skule: Janita Westbø Remøy, tlf. 41693740
 • Moltu skule: Elisabeth Strand Slettestøl, tlf. 99210027
 • Møre barne- og ungdomsskule: Katrin Kvalsund Leine, tlf. 94167880
 • Nerlandsøy skule: Janne Skeide Eikrem, tlf. 99210023
 • Stokksund barneskule: Ingunn Sandvik Bols, tlf. 91820537
 • Stokksund ungdomsskule: Kari-Janne Ljones Kulø, tlf. 94167708
 • Ytre Herøy ungdomsskule: Kari-Mette Runde Eide, tlf. 48865474

Om de ikkje får kontakt på oppsett telefonnummer så ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kari-Janne Ljones Kulø, tlf. 94167708.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Sande

Helsestasjonen har midlertidig flytta til Sande rådhus, i dei gamle NAV-lokala. Nytt inngangen på baksida av bygget.

Berre dei med avtalar er velkomne. For andre førespurnadar, ta kontakt på telefon eller via SMS/app.

Helsestasjon for ungdom held ope som normalt, tysdagar frå kl. 14-15. Her er det drop-in, timebestilling er ikkje nødvendig.

Vi fjerner dei fleste leiker frå venterommet og ynskjer helst at du tek med sjølv. Ikkje ta med sysken/born som ikkje har avtale. Partner går bra dersom hen er frisk.

Vi har redusert bemanning og jobbar noko heimafrå, men nåast på telefon og SMS vekedagar mellom kl. 9 - 15. Telefon 70026760 / 95780720.

Avlys timen din dersom du ikkje er frisk! Du kan endre, avbestille eller bestille ny time via SMS eller app.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Ulstein

Helsestasjonen er ope måndag - fredag kl. 8:30-15:30 for dei som har timeavtale.

Søsken kan ikkje vere med til konsultasjonar på helsestasjonen. Begge føresette eller partner kan vere med til konsultasjonar dersom de ønsker det.

Har du behov for å kome i kontakt med helsestasjonen, ring på telefon 70017880 eller send ein e-post til ulstein.helsestasjon@ulstein.kommune.no. Hugs at du også kan endre, avbestille eller bestille ny time via SMS eller app.

Helsestasjon for ungdom held ope tysdagar kl. 14:30-16:30. Det er no drop-in igjen, og timebestilling er ikkje nødvendig. Ikkje kom til HFU dersom du er sjuk. Dette gjeld også ved lette symptom som sår hals, hoste og rennande nase - sjølv om du elles kjenner deg frisk og ikkje har feber! Ta kontakt på telefon dersom du har behov for fornying av resept på prevensjon:

Ulstein kommune har også oppretta eit samtaletilbod til barn og ungdom i samband med koronaviruset.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Vanylven

Helsestasjonen tek no oppatt vanleg aktivitet under nødvendige smitteverntiltak.

Alle barn får konsultasjonane sine etter helsestasjonsprogrammet, men nokre litt forsinka. Konsultasjon hjå lege kan ta litt lenger tid før dei blir utført.

Vi gjennomfører også nokre konsultasjonar på telefon eller som videokonsultasjon. Kvar enkelt vert kontakta om time.

Våre opningstider er som vanleg, men personalet kan vere i teneste andre stadar i helse og omsorg. Difor er det legesenteret som svarar eller set over telefonen til oss. Telefon 70030100. Hugs at du også kan endre, avbestille eller bestille ny time via SMS eller app.

Helsestasjon for ungdom er ope torsdagar kl. 14:30-16:00. Det er drop-in, timebestilling er ikkje nødvendig.

Vanylven kommune har også oppretta eit samtaletilbod for barn og ungdom i samband med koronavirus.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Volda

Volda helsestasjon held ope måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 08:30 - 15:30, samt torsdag kl. 13:00 - 15:00 for avtalte konsultasjonar. Vi er no tilbake i meir normalt drift, med smitteverntiltak. Dette inneber at:

 • Alle som kjem inn på helsestasjonen skal registrere seg i ekspedisjonen.
 • Småbarn/skulebarn: Ein av foreldra kan vere med. Syskjen bør ikkje vere med. Ta gjerne med eigne leiker.
 • HFUS: Open for ungdom opp til 20 år. Venner skal vente ute.
 • Gravide: Partner er invitert til å vere med i veke 24 og 32.
 • Unngå bruk av mobil ved besøk på helsestasjonen.
 • Toalett: Bruk av toaletta ved helsestasjonen er tiltenkt brukarane ved helsestasjonen.

Volda helsestasjon må vidare legge ned all verksemd knytta til reisevaksinering

 

Helsestasjon for ungdom og studentar:

På grunn av koronasituasjonen er Helsestasjon for ungdom og studentar no flytta frå Øyra skule til Helsestasjonen, i underetasjen på Rådhuset.

Ørsta kommune har oppretta eige HFU ved Ørsta vidaregåande skule.

Volda HFUS har ope tysdag kl. 14:00 - 16:00, for ungdom og studentar opp til 25 år.

 

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

Ørsta

Ørsta helsestasjon held ope kvar dag kl. 9-15 for avtalte konsultasjonar. Helsestasjonen sitt telefonnummer er: 94167848

Hugs at du kan endre, avbestille eller bestille ny time via SMS eller app.

Både jordmor og helsesjukepleiar er å treffe på telefon, så ta kontakt om du lurer på noko, enten det gjeld spørsmål om gravide, barn 0-5 år eller barn/unge i skulehelsetenesta.

Helsestasjonenen går no gradvis gå tilbake til meir normal drift, men med smitteverntiltak på plass. Dette inneber at:

 • Ikkje alle kan møte i helsestasjonslokala som før. Enkelte vil få tilbod om videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon i staden. Dette for å minske på antal personar tilstades på helsestasjonen samtidig.
 • Frå veke 22 (frå 25.05) har vi no høve til å ta heimebesøk til nyfødde igjen.
 • Søsken skal ikkje følge med til helsestasjonen, og møt berre ein forelder dersom ikkje noko anna er avtalt.
 • Partner skal ikkje følgje med til svangerskapskontroll utan etter avtale med jordmor på førehand.
 • Det blir ikkje høve til drop-in utan avtale på førehand.
 • Det blir mest individuelle konsultasjonar, berre enkelte gruppekonsultasjonar inntil vidare.
 • Det blir ingen tilbod om utanlandsvaksinering i tida framover, på ubestemt tid.

 

Skulehelsetenesta: Helsesjukepleiarane er tilstades på alle skulane, både i grunnskulen og på vidaregåande skule, på dei faste dagane som tidlegare. Det blir kun individuelle konsultasjonar, ingen grupper inntil vidare også her

Dersom du er elev, føresett eller lærar som treng å komme i kontakt med helsesjukepleiar på din skule kan du ringe oss:

 • Vikemarka skule: Sanna Driveklepp, tlf. 48005974
 • Sæbø skule: Sanna Driveklepp, tlf. 48005974
 • Hovden skule: Randi Erdal, tlf. 90771540
 • Åmås friskule: Randi Erdal, tlf. 90771540
 • Velle skule: Synnøve Hareide, tlf. 90259712
 • Dalane skule: Synnøve Hareide, tlf. 90259712
 • Vartdal skule: Johanne Øvregaard, tlf. 97521941
 • Ørsta ungdomsskule: Monica W. Matinda, tlf. 91535546
 • Ørsta vidaregåande skule: Randi Erdal, tlf. 90771540 og Sanna Driveklepp, tlf. 48005974

Helsestasjon for ungdom: Ørsta har no fått sin eigen Helsestasjon for ungdom fram til sommarferien. Vi held til på helsesjukepleiarkontoret, i A-bygget på Ørsta vidaregåande skule.

Opningstid er torsdagar kl 14-16. Tilbodet gjeld ungdom mellom 13 og 20 år, og frå og med 4. juni er det igjen drop-in tilbod. Timebestilling er ikkje naudsynt.

Sjå kommunen si heimeside for meir lokal informasjon og status der du bur, og følg oss gjerne på Facebook. 

 

Skulehelsetenesta

Skulane er opne, og helsesjukepleiar er fysisk tilstades ute på skulane. Har du behov for å snakke med helsesjukepleiar frå skulehelsetenesta kan du også ta kontakt på telefon, enten til helsestasjonen i din kommune eller direkte med din helsesjukepleiar.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er ope igjen, og tilbake i ordinær drift med drop-in for ungdom som ynskjer time. Har du behov for fornying av resept på prevensjon, ta kontakt på telefon.

 

Her finn du informasjon om koronaviruset

For lokal informasjon om koronaviruset og status der du bur, sjå heimesida til din kommune:
Hareid  -  Herøy  -  Sande  -  Ulstein  -  Vanylven  -  Volda  -  Ørsta

Dersom du har generelle spørsmål om viruset kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015. Du finn også kvalitetssikra informasjon om viruset på nettsidene til Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.

Fakta om koronaviruset

​Korleis førebygge smitte

Råd om korona til foreldre, barn og unge

Råd om korona til gravide og ammende

Informasjon til fødande frå Helse Møre og Romsdal HF