Lenker: Helsestasjon for ungdom

Lenker: Helsestasjon for ungdom

Her finn du lenker til kvalitetssikra informasjon. Du kan sortere kolonnane alfabetisk ved å klikke på overskrifta.

Lenker: Helsestasjon for ungdom
Nettside Utgjevar Tema
Ung.no Bufdir Det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurar på, innan ei lang rekke tema.
Kors på Halsen Røde Kors Samtaletilbod for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.
Mental Helse Mental Helse Telefon- og netteneste for alle som treng nokon å snakke eller skrive med.
Her får du hjelp Helsenorge.no Oversikt over hjelpetelefonar og tenester for barn og unge som treng hjelp
Selvhjelp Selvhjelp Norge Informasjon om selvhjelp dersom du slit med tankar og følelsar
Verktøy for sjølvhjelp kring psykisk helse Helsenorge.no Oversikt over verktøy knytt til psykisk helse
Barneombudet Barneombudet Barneombudet er barn og unge sin talsperson. Her finn du svar kring dine rettigheitar, og kan stille spørsmål.
Alarmtelefonen for barn og unge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Eit tillegg til akuttberedskapen for barn og unge. Er du utsett for vald i heimen, overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner kan du kontakte alarmtelefonen.
Helsesista Helsesista Følg Helsesista på Snapchat.
Søvn Ung.no Ung.no sine sider om søvn og søvnproblem
Kostverktøyet St. Olavs Hospital Vegviser til eit riktig samansatt kosthald
Melk.no Opplysningskontoret for Meieriprodukter Merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukt.
Nullmobbing.no Utdanningsdirektoratet Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheiter.
Bruk Hue Bruk Hue Om nettmobbing og nettvett
Skadefri.no Senter for idrettsskadeforskning Om førebygging og behandling av ulike idrettsskader.
Idrettens Skadetelefon Idrettens Helsesenter Råd og hjelp frå spesialistar på idrettsmedisin ved skader innen organisert idrett.
Nok. Nok. Møre og Romsdal Eit fylkesdekkande lavterskeltilbod for ungdom og vaksne av begge kjønn som har opplevd seksuelle overgrep, samt deira pårørande og hjelpeapparat. Desentralisert tilbod i Ørsta.
Vold og overgrep Helsenorge.no Om vald og overgrep, og kvar du kan få hjelp.
Dinutvei.no NKVTS Nasjonal vegvisar til hjelpetilbod, informasjon og kunnskap om vald i nære relasjonar, valdtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også ein spørsmål-svarteneste kor du som stiller spørsmål er anonym.
Sliter du med kviser? Helsenorge.no Om behandling av akne (kviser).
Zanzu, min kropp i ord og bilder Helsedirektoratet Enkel og oversiktleg informasjon om seksuell og reproduktiv helse på 7 ulike språk.
Prevensjon Sex og samfunn Informasjon om dei ulike formane for prevensjon.
Kjønnssykdommer Helsenorge.no Informasjon om ulike kjønnssjukdomar og korleis ein kan teste seg.
Seksuelt overførbare infeksjoner Sex og samfunn Informasjon om kjønnssjukdomar og andre seksuelt overførbare sjukdomar.
Seksuelle utfordringer Sex og samfunn Om dei mest vanlege seksuelle problema, og kva du kan gjere for å få det betre.
Gravid og usikker? Amathea Amathea hjelper deg å finne svar ved usikkerheit rundt graviditet. Uansett om eit svangerskap er planlagd eller ikkje, kan det dukke opp spørsmål og tvil. Då er det godt å snakke med nokon som lyttar til deg, og som kan bidra med rettleiing i dine eigne val.
Abort Sex og samfunn Informasjon om abort
Skeiv Ungdom Skeiv Ungdom Ein ungdomsorganisasjon for alle under 30 år som er for mangfold og mot diskriminering
Trygg nettbruk Politiet Politiet sine råd kring trygg nettbruk
Delbart? Politiet Informasjon frå Politiet om kva du kan dele på nett
Slettmeg.no NorSIS Gratis råd– og rettleiingsteneste for deg som kjenner deg krenka på nett
Voksne for Barn Organisasjonen voksne for barn Råd, tips og livsmeistring for barn og unge. Inneheld også livsmeistringsprogramma Zippys Venner og Passport

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Volda kommune

 

 

 

    Hareid              Herøy              Sande            Ulstein           Vanylven           Volda              Ørsta