Ressursgruppe for barn og unge

Ressursgruppe for barn og unge

For å sikre eit heilskapleg tenestetilbod, har Sande kommune ei ressursgruppe for barn og unge. 

Ressursgruppa skal støtte tenester og ansvarsgrupper i vurdering av samansette og kompliserte saker, og er eit rådgjevande organ.

Tenesta er gratis.

Ressursgruppa skal bidra til utvikling og samordning av det tverrfaglege arbeidet rundt born og unge i kommunen.

Barn, unge og deira foreldre som har behov for fleire tenester samtidig, kan sjølv be om at saka blir tatt opp i ressursgruppa.Det same kan andre kommunale tenester og ansvarsgrupper.

Sjå brosjyra om ressursgruppa for meir informasjon: Ressursgruppe for barn og unge i Sande (PDF, 392 kB)

KVA KAN VI HJELPE DEG MED?
Kven kan ta kontakt?
 • Kommunale tenester
 • Ansvarsgrupper
 • Andre som arbeider med barn og unge og som treng hjelp i vurderinga av utfordrande saker.
 • Barn, unge og deira foreldre som har behov for fleire tenester samtidig, kan be om at saka blir tatt opp i ressursgruppa.
Kva kan du forvente?
 • At den aktuelle saka vert tverrfagleg drøfta i møte.
 • Saka vil bli drøfta dersom samtykke frå foreldre/føresette er gitt.
 • Det skal i møtet lagast ein plan for vidare oppfølging og ansvarsfordeling.
 • Etter møte skal alle ha ei klar forståing for kven som har ansvar for dei ulike delane i saka.
 • Dei som tek saka til drøfting, tek ansvar for tilbakemelding til den/dei aktuelle.
 • Teieplikta vert respektert.
Kva forventar vi?
 • Tiltak skal vere prøvd løyst på lavast mogleg nivå.
 • Saka skal vere best mogleg kartlagt på førehand.
 • Alle involverte skal vere orientert om at saka blir tatt opp i ressursgruppa.
Kva tenester sitt i ressursgruppa?

Ressursgruppa består av representantar som alle har eit ansvar for barn og unge i kommunen:

 • Helsestasjon/skulehelseteneste
 • Helsestasjonslege
 • Pedagogisk-psykologisk teneste
 • Barnevernstenesta
 • Representant frå barnehage
 • Representant frå skule
 • Oppvekst- og kultur
 • Fysioterapeut
 • Bu- og habilitering
 • Koordinerande eining/Tenestekoordinering

 

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta i din kommune:

Hareid kommune Herøy kommune Sande kommune Ulstein kommune Volda kommune Ørsta kommune
     Hareid          Herøy            Sande          Ulstein            Volda            Ørsta