Ressursteam for barnehage og skule

Ressursteam er eit ledd i kommunen si satsing på tidleg innsats for å oppdage og førebygge vanskar hos barn og unge.

Tiltaket er eit lågterskeltilbod til alle barnehagar og skular i Volda kommune, med mål om å snu ei uheldig utvikling så tidlig som mogeleg.

Tenesta er gratis.

Ressursteamet er ei tverrfagleg gruppe sett saman av helsesjukepleiar, barnevernspedagog, PP-rådgjevar og psykolog. Fagpersonane representerer helsestasjonen i Volda, Interkommunalt barnevern, Interkommunalt PPT og BUP Volda.

Både foreldre, barnehagar og skuler kan melde saker inn på telefon 70 05 88 20.

Ressursteamet har møte siste torsdag kvar månad, kl 1200-1600. Møterom på helsestasjonen.

Kva kan du forvente av oss?

Saman med ressursteamet har ein mogelegheit for:

  • Tverrfagleg drøfting om barnet si utvikling og trivsel.
  • Bidra til auka forståing av barnet sine vanskar
  • Få rettleiing om kva tiltak som kan vere aktuelt å prøve ut.
  • Vurdere om tilvising til aktuelle hjelpeinstansar er aktuelt.
  • Avklare vidare oppfølging og gjennomføring av tiltak.
Kva skjer i ressursteamet?
  • Det er satt av 45 min. til kvar sak.
  • Det blir ikkje ført journal.
  • Barnehagen/skulen skal i samråd med foreldre presentere problemstillinga. Det er viktig at det kjem tydeleg fram kva bekymringa går ut på.
  • Barnehagen/skulen sit med ansvaret for å føre vidare råd og forslag til tiltak.